TMJ

بررسی مفصل Tempromandibular (TMJ)   یا مفصل فکی گیجگاهی:

برای بررسی این مفصل که در تکلم  و جویدن نقش بسیار مهمی دارد هم میتوان رادیوگرافی به دو صورت دهان باز و بسته از دوسمت چپ و راست تهیه کرد و هم میتوان سی تی اسکن از آن ناحیه تهیه نمود که با استفاده از بازسازی های مختلف و همچنین 3 بعدی از مشکلات آن که بیشتر در موارد ترومایی در ارتباط با در رفتگی ، جابجایی و یا شکستگی های فک و حفره کوندیلار استخوان میباشد پی برد.