انجام رادیوگرافی در دوران شیردهی

پرتوی ایکس پس از تولید توسط دستگاه های تولیدکننده اشعه ایکس قسمت عمده از آن  جذب ساختار شده و بعد به فیلم رادیوگرافی میخورد و در کسری از ثانیه دیگر هیچ پرتویی در محیط نخواهد بود. از آنجا که انرژی اشعه در رادیوگرافی تشخیصی پایین است هوا نیز یونیزه نمیشود.

از طرف دیگر هیچ یک از رادیوگرافیهایی که درآنها از ماده حاجب (خوراکی یا تزریقی) استفاده نمیشود تاثیری روی شیردهی ندارد . از آنجا که در هچ یک از رادیوگرافی های دندانپزشکی (بجز سیالوگرافی) از ماده حاجب استفاده نمیشود ،پس مادر میتواند پس از انجام رادیوگرافیهایش با خیال راحت به فرزندش شیر بدهد.