چرا حین انجام رادیوگرافی پانورکس (OPG) نمیتوان از شیلد تیروئید استفاده کرد؟

به خاطر چرخیدن دستگاه دور سر بیمار و تابش اشعه از پشت ، استفاده از شیلد تیروئید حین گرفتن OPG ، اولا باعث افتادن آرتیفکت فلز(سرب) بر روی فک و ددانهای بیمار میشود ثانیا پس از برخورد اشعه ایکس به شیلد و پراکندگی (اسکترینگ) اشعه ،نه تنها مانع رسیدن اشعه به تیروئید بیمار نمیگردد ، بلکه دوز رسیده به تیروئید را به شدت افزایش میدهد.